Мисия и цели

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ е сдружение с нестопанска цел самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си лекари оториноларинголози от Република България, доброволно, независимо и не политически обвързано, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Сдружението има за цел:

  • Да съдейства за повишаване квалификацията, да подпомага професионалната реализация и да насърчава творческата и научна дейност на оториноларинголозите в България.
  • Да способства за установяване и развитие на професионални контакти между оториноларинголозите в България и оториноларинголозите от Европейския съюз и другите страни.
  • Да съдейства за развитието на оториноларингологията, съобразно нормите на утвърдените държавни стандарти.
  • Да съдейства за въвеждането в оториноларингологичната практика на най-съвременните методи на диагностика и лечение на УНГ болестите.
  • Да защитава професионалните интереси на оториноларинголозите в страната.

Своите цели Сдружението осъществява чрез:

  • Организиране и провеждане на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и курсове по оториноларингологични проблеми на територията на страната и участие в международни такива с цел обмен на научна информация и практически насочености.
  • Издаване на национално списание на сдружението като периoдичен научен печатен орган.
  • Участие в национални и международни проекти по значими и/или актуални оториноларингологични проблеми.
  • Изработване и стартиране на собствена страница в Интернет.
  • Лобиране и защитаване интересите на сдружението и на оториноларинголозите пред правителствени и неправителствени организации, както и пред трети лица.

Предмет на допълнителна стопанска дейност във връзка с основния предмет на дейност в съответствие с действащите нормативни актовe в страната е: рекламна дейност, публикации в специализирани научни издания, на статии и трудове, издаване на справочници, книги, списания с научни трудове, материали, организиране на специализирани лекционни и практически курсове към Сдружението, участие в проекти в областта на оториноларингологията, участие на Управителния съвет в кооперации и търговски дружества и други дейности във връзка с целите и задачите на Сдружението, като приходите от допълнителната стопанска дейност ще отиват за постигане целите на Сдружението.