Структура

СТРУКТУРА

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ,
ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ се управлява от Управителния съвет, състоящ се от
Председател и 6 члена, като единият от тях изпълнява ролята на касиер, а останалите 4
са заместник-председатели и 1 секретар, които се определят от Общото събрание на
Сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Председател: Проф. Карен Джамбазов

Членове:
Проф. Румен Бенчев – касиер и координатор по организиране на конгреси и
симпозиуми
Проф. Валентин Стоянов – секретар и координатор по извънболнична медицинска
помощ
Проф. Диляна Вичева – координатор по международно сътрудничество
Проф. Диана Попова – координатор по стандарти, наредби и консенсуси
Доц. Марио Милков – координатор по развитието на писанието, сайта и календара със
събития
Доц. Юлиан Рангачев – координатор по болнична медицинска помощ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
Д-р Цветан Данев
Д-р Тони Даскалов
Д-р Георги Мегданов