За Сдружението

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ

Банкова сметка на дружеството:

IBAN: BG04RZBB91551001215279
BIC: RZBBBGSF
Райфайзен банка
Членският внос се плаща до 31 януари съгласно устава на дружеството.