Устав

Решения на Управителния съвет:

УСТАВ

НА „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ”
(последно изм. на Общо събрание от

07.10.2023 г.)

***

Устав 06.11.2021 г.

Решения_протокол_УС_31.01.2020

Решения_протокол_УС_05.06.2020

Решения_протокол_УС_15.07.2020

***

Устав.pdf

УСТАВ

НА „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ,  ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ”

 1. I.ИМЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. ”БЪЛГАРСКО     НАЦИОНАЛНО    СДРУЖЕНИЕ     ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ” е сдружение с нестопанска цел – самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си лекари – оториноларинголози от Република България, доброволно, независимо и политически необвързано, учредено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на сдружението са в град София, бул. „Данаил Николаев“ № 26 – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Чл.3.  Сдружението се учредява за неопределен срок.

 1. II. ЦЕЛ И СРЕДСТВА

Чл.4. Сдружението има за цел:

4.1. Да съдейства за повишаване квалификацията, да подпомага професионалната реализация и да насърчава творческата и научна дейност на оториноларинголозите в България.

4.2. Да способства за установяване и развитие на професионални контакти между оториноларинголозите в България и оториноларинголозите от Европейския съюз и другите страни.

4.3. Да съдейства за развитието на оториноларингологията, съобразно медицинските стандарти за всички нива на компетентност и съществуващото законодателство в Република България.

4.4. Да съдейства за въвеждането в оториноларингологичната практика на най-съвременните методи на диагностика и лечение на УНГ болестите.

4.5. Да защитава професионалните интереси на оториноларинголозите в страната.

Чл.5. Своите цели Сдружението осъществява чрез:

5.1. Организиране и провеждане на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и курсове по оториноларингологични проблеми на територията на страната и участие в международни такива с цел обмен на научна информация и практически насочености.

5.2. Издаване на национално списание на сдружението като периoдичен научен печатен орган.

5.3. Участие в национални и международни проекти по значими и/или актуални оториноларингологични проблеми.

5.4. Изработване и стартиране на собствена страница в Интернет

5.5. Лобиране и защитаване интересите на сдружението и на оториноларинголозите пред различни държавни органи, неправителствени организации и други юридически и физически лица.

5.6. Предмет на допълнителна стопанска дейност във връзка с основния предмет на дейност в съответствие с действащите нормативни актовe в страната е: рекламна дейност, публикации в специализирани научни издания, на статии и трудове, издаване на справочници, книги, списания с научни трудове, материали, организиране на специализирани лекционни и практически курсове към Сдружението, участие в проекти в областта на оториноларингологията,  участие на Управителния съвет в кооперации и търговски дружества и други дейности във връзка с целите и задачите на Сдружението, като приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане целите на Сдружението.

III.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. “БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ” се представлява от Председателя. При отсъствие на Председателя, Сдружението се представлява от един от заместник- председателите, който е избран от УС.

Чл. 7. В отделни случаи сдружението може да се представлява и от лица, изрично упълномощени от Управителния съвет.

 1. IV.ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО,ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8. Член на Сдружението може да стане всяко едно пълнолетно дееспособно физическо лице, което е придобило специалност по оториноларингология или е в процес на придобиване на специалност по УНГ – болести

8.1. Членуването в Сдружението е доброволно.

8.2. Сдружението може да кани и приема почетни членове – изтъкнати български и/или чуждестранни лектори и специалисти по УНГ- болести.

8.3. Заявление за членство се подава до Управителния съвет на Сдружението, с него се декларира приемането на условията на настоящия устав.

8.4. Членството възниква след решение на Управителния съвет.

Чл. 9. Прекратяване на членството се извършва:

9.1. Доброволно – с подаване на заявление за напускане на Сдружението до Управителния му съвет или в случай на смърт на член или поставянето му под запрещение.

9.2. Член на Сдружението може да бъде изключен по решение на Управителния съвет на Сдружението, когато се установи, че:

–  не е изпълнявал повече от 1 година финансовите си задължения към Сдружението;

–  системно (повече от три пъти) грубо нарушава Устава на Сдружението;

–  уврежда интересите на Сдружението.

9.3. Решението за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението, чието решение е окончателно.

Чл. 10. Членовете на Сдружението имат следните права:

10.1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

10.2. Да изискват и получават информация и да правят предложения относно работата на Сдружението.

10.3. Да присъстват на заседанията на Управителния съвет.

10.4. Да внасят предложения за допълнение и изменение на настоящия Устав, както и по други въпроси свързани с дейността на Сдружението.

10.5. Да се ползват от дейността на Сдружението.

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ

11.1. Да спазват Устава на Сдружението и да работят за постигане целите на Сдружението.

11.2. Да изпълняват финансовите си задължения към Сдружението.

11.3. Да не увреждат с действие или бездействие интересите на Сдружението.

 1. V. ИМУЩЕСТВО, ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ТЯХ

Чл. 12.  Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, авторски права и други права, допустими от българското законодателство.

Чл. 13. Всяко внесено или придобито имущество вследствие дейността на Сдружението е негова собственост.

Чл. 14. Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание. Срокът за внасянето му е както следва:

– до един месец след приемането на нов член на Сдружението

до 31 януари на същата година.

14.1. Всеки един член, който е заплатил членския си внос има право на отстъпка от регистрационната такса за участия на всички научни и практически занятия, проведени от „Българското Национално Сдружение по Оториноларингология, хирургия на глава и шия”.

14.2. В срок от 1 месец след изтичане на срока за плащане на членски внос УС се събира и взима решение за мерки във връзка с неизпълнилите финансовите си задължения членове.

Чл. 15. Сдружението има право да получава дарения от местни и чуждестранни физически и/или юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 16. Управителният Съвет има право да управлява и да се разпорежда с имуществото на Сдружението, освен в следните случаи:

16.1. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

а/ лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

б/ лица, били в състава на управителните му органи – до 2 години преди датата на вземане на решението;

в/ юридически лица, финансирали Сдружението – до 3 години преди датата на вземане на решение.

г/ юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

д/ политически партии, в ръководните и контролните органи, на които участват членовете на ръководни и контролни органи на юридическото лице с нестопанска цел.

16.2. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.16.1, буква „а”, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

 1. VI.РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 17. Ръководните органи на Сдружението са: Общо събрание /ОС/, Управителен съвет /УС/, Председател на Сдружението, Надзорен съвет.

Чл. 18. ОБЩО СЪБРАНИЕ:

18.1. ОС е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове, като всеки един от тях има право на глас и участва лично или чрез представител. Представителството се осъществява чрез нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя. Един пълномощник не може да представлява повече от един член на ОС.

18.2. Компетентността на ОС обхваща:

 1. Изменя и допълва Устава на Сдружението.
 2. Преобразува и прекратява Сдружението.
 3. Избира и освобождава членове на Управителния съвет и Председателя на Сдружението.
 4. Избира и освобождава членове на Надзорния съвет на Сдружението.
 5. Избира дипломиран експерт-счетоводител по предложение на УС.
 6. Приема годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител.
 7. Разглежда жалби срещу решения на УС.
 8. Взема решения за откриване на клонове.
 9. Взема решения за участие в други организации и юридически лица.
 10. Взема решения относно дължимостта и определя размера на годишния членски внос, като първоначалния се определя от Учредителното събрание.
 11. Приема отчета за дейността на УС.
 12. Отменя решенията на УС, ако същите противоречат на закона и/или Устава на Сдружението.
 13. Взима решение за начина на гласуване по време на общо събрание на Сдружението.
 14. Избира водещ на събранието, секретар – протоколчик и мандатна комисия.
 15. Избира почетни членове на Сдружението.
 16. Избира помощни органи на Сдружението.

18.3. Правата по т. т. 1-12, с изключение на т. 6, 7, 8,и 9, не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

18.4. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

18.5. ОС се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет или от Председателя на УС. В случай на направено искане за свикване на ОС от най-малко 1/3 от членовете на Сдружението, УС свиква ОС в двуседмичен срок от представяне на искането. Ако в срок до 14 дни от направеното искане за свикване на ОС, УС не отправи покана за свикването му, заинтересованите членове отправят искане до съда по седалището на Сдружението за свикване на ОС.

18.6. Решението за свикване на редовно ОС трябва да е взето най-малко 6 седмици преди датата на неговото провеждане. Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до членовете най-малко 30 дни преди обявената дата изпратена по електронна поща, като поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

18.7. Поканата съдържа: дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложения за решения, дата, час и място за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква.

18.8. По въпроси, които не са били вписани предварително в дневния ред и надлежно оповестени, могат да се вземат решения само по спешни проблеми, касаещи повече от половината присъстващи на ОС. Тази разпоредба не важи в случай на отстраняване на член на УС и/или НС и избиране на нови членове вместо тях.

18.9. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението към датата на отправяне на поканата.

18.10. Кворум: ОС се счита за законно, ако на него присъстват най-малко 1/2 от членовете му или представителите им. Ако не се явят нужното число членове и представители, събранието се отлага с един час по-късно и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

18.11. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове и на техните представители, който се заверява от Председателя на УС и Секретаря на ОС.

18.12. Всеки член има право на един глас.

18.13. Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство (50%+1 от присъстващите) от гласовете, с изключение на:

– решенията по т. 18.2, т. 1, за които се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите на ОС членове;

– решенията по чл.18.2, т. 2, за които се изисква мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението;

– при избор на членове на управителния съвет и надзорния съвет се изисква мнозинство от гласуващите на ОС членове.

18.14. За заседанието на ОС се води протокол, който се подписва от Председателя на УС и Секретаря на събранието, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола се прилагат документите свързани със свикването на ОС и списъка на присъстващите.

Чл. 19. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Сдружението се управлява от Управителния съвет, състоящ се от Председател и 6 члена, като единият от тях изпълнява ролята на касиер, а останалите 4 са заместник-председатели и 1 секретар, които се определят от Общото събрание на Сдружението.
 • Членовете на УС се избират от ОС за срок от 4 години с тайно гласуване. Първият УС, определен в Учредителния протокол от Учредителното събрание в състав от 7 члена – председател, 4 заместник-председатели и секретар и касиер е с мандат от 4 години.

19.3. Правомощията на Управителния съвет могат да бъдат прекратявани предсрочно по решение на ОС.

19.4. Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението. Тегленето на суми от банковите сметки на Сдружението се извършва след решение на УС от Председателя на УС и/ или Заместник – председателя, определен от УС на Сдружението.

19.5. УС се свиква на заседания от неговия Председател, както и по искане на 1/3 от членовете на УС. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

19.6. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Стопанисва и се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.
 4. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
 5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението и проект за бюджет.
 6. Определя ликвидатор/и.
 7. Приема, освобождава и изключва членове на Сдружението.
 8. Обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с дейността на Сдружението, които не са от компетентността на ОС.

19.7. Решенията на УС се вземат с мнозинство повече от половината му членове.

19.8. УС може да взема и неприсъствени решения, ако протоколът е подписан от всичките му членове без забележки и особено мнение.

19.9. УС контролира, координира и направлява дейността на постоянните комисии и временни комисии, работни групи на сдружението.

Чл. 20. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО И НА УС

20.1. Председателят се избира от ОС с тайно гласуване. Той е и Председател на УС.

20.2. Председателят има следните правомощия:

1.Организира цялостната дейност на Сдружението и изпълнението на решенията на УС като осъществява оперативно ръководство.

 1.  Представлява Сдружението пред всички трети лица.
 2. Уведомява незабавно УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

20.3. Председателят и членовете на УС  се избират от Общото събрание измежду членовете на Сдружението. Не може да бъде избран за член на УС,  член на Сдружението, който не присъства лично на изборното заседание на Общото събрание или който не е представляван от друг член на Сдружението, с пълномощно с нотариална заверка на подписа и не е изпратил писмено съгласие да бъде избиран за член на УС или негов Председател. Членовете на УС организират изпълнението на задачите по възложеното им направление.

20.4. Председателят на УС може да бъде преизбиран най-много за два мандата на този пост.

Чл. 21. НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

21.1. Надзорният съвет следи за спазване на Устава, за опазване на имуществото на Сдружението, контролира дейността на УС и дава отчет пред ОС, като се състои от трима члена, избирани от ОС с явно гласуване.

21.2. Мандатът на Надзорния съвет е равен на мандата на УС.

 

VII. КОМИСИИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 22. За осъществяване на дейността на Сдружението с решение на УС се образуват помощни органи – Мандатна комисия, Постоянни Комисии, Временни Комисии  и Работни групи.

Чл. 23. Председател на ОС се избира от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 24. Ежегодно до края на февруари УС съставя финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на независим одитор.

Чл. 25.  Докладът за дейността трябва да съдържа следните данни:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.
 2. размерът на  безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности на набиране на средства.
 3. вида, размерът, стойностите и целите на получените и предоставени дарения, както и данните за дарителите.
 4. финансовия резултат.

Чл. 26. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Сдружението.

Чл. 27. Регистрираните одитори се определят от общото събрание, а ако Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.

Чл. 28. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от УС, след което се предоставят на Надзорния съвет, който одобрява годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор и ги внася за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 1. IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29. Сдружението се прекратява:

29.1. По решение на Общото събрание.

29.2. При обявяването му в несъстоятелност.

29.3. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.

Чл. 30. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в  случаите на преобразуването му в друг вид или случаите, посочени в закона, когато не се извършва ликвидация.

30.1. Ликвидацията се извършва от УС или определено от него лице.

30.2. Ликвидацията се извършва по реда на ЗЮЛНЦ. При ликвидация се спазват изискванията на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

30.3. Относно имуществото на Сдружението останало след извършената ликвидация се прилагат разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

 1. X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Наименованието на Сдружението, заедно с указания за седалището и адреса му, задължително трябва да бъдат посочвани в документите за кореспонденцията на същото.

Чл. 32. При тълкуване и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на българското  законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ” на Учредително събрание на 03.10.2009г.

Уставът е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на членовете на Сдружение „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ”, състояло се на  25.03.2011г. и включва всички изменения и допълнения към тази дата.

Уставът е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на членовете на Сдружение „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ”, състояло се на  05.10.2019г. и включва всички изменения и допълнения към тази дата.

Председател на общото събрание, проведено на 05.10.2019г. в гр. Пловдив:

Доц. д-р Соня Върбанова

Подпис: …………………………………………………………………………………

Секретар на събранието, проведено на 05.10.2019г. в гр. Пловдив:

Доц. д-р Марио Милков

Подпис: …………………………………………………………………………………

Председател на Управителния съвет и на Сдружението:

Проф. д-р Карен Джамбазов

Подпис: …………………………………………………………………………………