Устав

У С Т А В 

на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ,

ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ

 

I. ИМЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ“ е сдружение с нестопанска цел – самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си лекари – оториноларинголози от Република България, доброволно, независимо и не политически обвързано, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на сдружението са в град София, бул. „Данаил Николаев“ 26

Чл. 3. Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

II. ЦЕЛ И СРЕДСТВА

Чл. 4. Сдружението има за цел:

4.1. Да съдейства за повишаване квалификацията, да подпомага професионалната реализация и да насърчава творческата и научна дейност на оториноларинголозите в България.

4.2. Да способства за установяване и развитие на професионални контакти между оториноларинголозите в България и оториноларинголозите от Европейския съюз и другите страни.

4.3. Да съдейства за развитието на оториноларингологията, съобразно нормите на утвърдените държавни стандарти.

4.4. Да съдейства за въвеждането в оториноларингологичната практика на най-съвременните методи на диагностика и лечение на УНГ болестите.

4.5. Да защитава професионалните интереси на оториноларинголозите в страната.

Чл. 5. Своите цели Сдружението осъществява чрез:

5.1. Организиране и провеждане на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и курсове по оториноларингологични проблеми на територията на страната и участие в международни такива с цел обмен на научна информация и практически насочености.

5.2. Издаване на национално списание на сдружението като периoдичен научен печатен орган.

5.3. Участие в национални и международни проекти по значими и/или актуални оториноларингологични проблеми.

5.4. Изработване и стартиране на собствена страница в интернет.

5.5. Лобиране и защитаване интересите на сдружението и на оториноларинголозите пред правителствени и неправителствени организации, както и пред трети лица.

5.6. Предмет на допълнителна стопанска дейност във връзка с основния предмет на дейност в съответствие с действащите нормативни актовe в страната е: рекламна дейност, публикации в специализирани научни издания, на статии и трудове, издаване на справочници, книги, списания с научни трудове, материали, организиране на специализирани лекционни и практически курсове към Сдружението, участие в проекти в областта на оториноларингологията, участие на Управителния съвет в кооперации и търговски дружества и други дейности във връзка с целите и задачите на Сдружението, като приходите от допълнителната стопанска дейност ще отиват за постигане целите на Сдружението.

 

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. Пред държавните органи и трети лица „БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ“ се представлява от Председателя. При отсъствие на Председателя, Сдружението се представлява от един от заместник-председателите, който е избран от УС.

Чл. 7. В отделни случаи Сдружението може да се представлява и от лица, специално упълномощени от Управителния съвет.

 

IV. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8. Член на Сдружението може да стане всяко едно пълнолетно дееспособно физическо лице, което:

 • е придобило специалност по оториноларингология или е в процес на специализация по УНГ-болести

8.1. Членуването в Сдружението е доброволно.

8.2. Сдружението може да кани почетни членове – изтъкнати български и/или чуждестранни лектори и специалисти по УНГ-болести.

8.3. Заявление за членство се подава до Управителния съвет на Сдружението, с него се декларира приемането условията на настоящия устав.

8.4. Членството възниква след нарочно решение на Управителния съвет.

Чл. 9. Прекратяване на членството се извършва:

 • доброволно – с подаване на заявление за напускане на Сдружението до Управителния му съвет, който взема решение по него в срок от един месец от постъпването му;
 • в случаите на смърт или поставяне по запрещение.

9.1. Член на Сдружението може да бъде изключен по решение на Управителния съвет на Сдружението, когато същият е установил, че:

 • не е изпълнявал повече от 1 година финансовите си задължения;
 • системно и/или грубо нарушава Устава на Сдружението;
 • уврежда интересите на Сдружението.

9.2. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението, което взима окончателно решение.

Чл. 10. Членовете на Сдружението имат следните права:

10.1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

10.2. Да изискват и получават информация и да правят предложения относно работата на Сдружението.

10.3. Да присъстват на заседанията на Управителния съвет.

10.4. Да внасят предложения за допълнение и изменение на настоящия Устав, както и по други въпроси свързани с дейността на Сдружението.

10.5. Да се ползват от дейността на Сдружението.

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

11.1. Да спазват Устава на Сдружението и да работят за постигане целите на Сдружението.

11.2. Да изпълняват финансовите си задължения към Сдружението.

11.3. Да не увреждат с действие или бездействие интересите на Сдружението.

 

V. ИМУЩЕСТВО, ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ТЯХ

Чл. 12. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права, които българското законодателство допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.

Чл. 13. Всяко внесено или придобито имущество вследствие дейността на Сдружението е негова собственост.

Чл. 14. Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание. Срокът за внасянето му е до един месец след приемането на едно лице за член на Сдружението или до 31 януари на същата година.

14.1. Всеки един член, който е заплатил членския си внос до 31 януари на същата година, ще получи % отстъпка от регистрационната такса по време на участие на всички научни и практически занятия, проведени от „Българското Национално Сдружение по Оториноларингология, хирургия на глава и шия“.

Чл. 15. Сдружението има право да получава дарения от местни и чуждестранни физически и/или юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 16. Разпоредител със собствените средства на Сдружението е Управителният Съвет.

16.1. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

а) лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

б) лица, били в състава на управителните му органи – до 2 години преди датата на вземане на решението;

в) юридически лица, финансирали Сдружението – до 3 години преди датата на вземане на решение;

г) юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

д) политически партии, в ръководните и контролните органи, на които участват членовете на ръководни и контролни органи на юридическото лице с нестопанска цел.

16.2. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 16.1, буква „а“, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

VI. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 17. Ръководните органи на Сдружението са: Общо събрание (ОС), Управителен съвет (УС), Председател на Сдружението, Надзорен съвет.

Чл. 18. ОБЩО СЪБРАНИЕ

18.1. ОС е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове, като всеки един от тях има право на глас и участва лично или чрез представител. Представителството се осъществява чрез нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя. Един пълномощник не може да представлява повече от трима члена на ОС.

18.2. Компетентността на ОС обхваща:

 1. Изменя и допълва Устава на Сдружението.
 2. Преобразува и прекратява Сдружението.
 3. Избира и освобождава членове на Управителния съвет и Председателя на Сдружението.
 4. Избира и освобождава членове на Надзорния съвет на Сдружението.
 5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
 6. Приема годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител.
 7. Разглежда жалби срещу решения на УС.
 8. Взема решения за откриване на клонове.
 9. Взема решения за участие в други организации и юридически лица.
 10. Взема решения относно дължимостта и определя размера на годишния членски внос, като първоначалния се определя от Учредителното събрание.
 11. Приема отчета за дейността на УС.
 12. Отменя решенията на УС, ако същите противоречат на закона и/или Устава на Сдружението.
 13. Взима решение за начина на гласуване по време на общо събрание на Сдружението.
 14. Избира водещ на събранието, секретар – протоколчик и мандатна комисия.
 15. Избира почетни членове на Сдружението.
 16. Избира помощни органи на Сдружението.

18.3. Правата по т. т. 1-12, с изключение на т. 6, 7, 8,и 9, не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

18.4. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

18.5. ОС се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет или от Председателя на УС. В случай на направено искане за свикване на ОС от най-малко 1/3 от членовете на Сдружението, УС свиква ОС в двуседмичен срок от представяне на искането. Ако в срок до 1 месец от направеното искане за свикване на ОС, УС не отправи покана за свикването му, заинтересованите членове отправят искане до съда по седалището на Сдружението за свикване на ОС.

18.6. Решението за свикване на ОС трябва да е взето най-малко 6 седмици преди датата на неговото провеждане. Свикването се извършва чрез покана, отправена до членовете най-малко 30 дни преди обявената дата чрез писмено или по електронна поща съобщение, като поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

18.7. Поканата съдържа: дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложения за решения, дата, час и място за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква.

18.8. По въпроси, които не са били вписани предварително в дневния ред и надлежно оповестени, могат да се вземат решения само по спешни проблеми, касаещи повече от половината присъстващи на ОС. Тази разпоредба не важи в случай на отстраняване на член на УС и/или НС и избиране на нови членове вместо тях.

18.9. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението към датата на отправяне на поканата.

18.10. Кворум: ОС се счита за законно, ако на него присъстват най-малко 1/2 от членовете му или представителите им. Ако не се явят нужното число членове и представители, събранието се отлага с един час по-късно и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

18.11. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове и на техните представители, който се заверява от Председателя на УС и Секретаря на ОС.

18.12. Всеки член има право на един глас.

18.13. Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от гласовете, с изключение на решенията по чл.18.2, т. 2 за което се изисква мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението.

18.14. За заседанието на ОС се води протокол, който се подписва от Председателя на УС и Секретаря на събранието, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола се прилагат документите свързани със свикването на ОС и списъка на присъстващите.

Чл. 19. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Сдружението се управлява от Управителния съвет, състоящ се от Председател и 6 члена, като единият от тях изпълнява ролята на касиер, а останалите 4 са заместник-председатели и 1 секретар, които се определят от Общото събрание на Сдружението.
 • Членовете на УС се избират от ОС за срок от 4 години.
 • Първият УС, определен в Учредителния протокол от Учредителното събрание в състав от 7 члена – председател, 4 заместник-председатели и секретар и касиер е с мандат от 4 години.
 • Членовете на УС могат да бъдат преизбирани най-много за два мандата в Управителния съвет, както и правомощията им да бъдат прекратявани предсрочно по решение на ОС.
 • Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението. Тегленето на суми от банковите сметки на Сдружението се извършва след решение на УС от Председателя на УС и/ или Заместник – председателя, определен от УС на Сдружението.
 • УС се свиква на заседания от неговия Председател, както и по искане на 1/3 от членовете на УС. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
 • Управителният съвет има следните правомощия:
 1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Стопанисва и се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.
 4. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
 5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението и проект за бюджет.
 6. Извършва ликвидация на Сдружението или определя лице, което да я извърши.
 7. Приема, освобождава и изключва членове на Сдружението.
 8. Обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с дейността на Сдружението, които не са от компетентността на ОС.

19.8. Решенията на УС се вземат с мнозинство повече от половината му членове.

19.9. УС може да взема и неприсъствени решения, ако протоколът е подписан от всичките му членове без забележки и особено мнение.

19.10. УС контролира, координира и направлява дейността на постоянните комисии и временни комисии, работни групи на сдружението.

19.11. УС назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

Чл. 20. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО И НА УС

20.1. Председателят се избира от ОС. Той е и Председател на УС.

20.2. Председателят има правата и задълженията да:

 1. Организира цялостната дейност на Сдружението и изпълнението на решенията на УС като осъществява оперативно ръководство.
 2. Представлява Сдружението пред всички трети лица.
 3. Уведомява незабавно УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

20.3. Председателят и членовете на УС се избират от Общото събрание измежду членовете на Сдружението. Не може да бъде избран за член на УС, член на Сдружението, който не присъства лично на изборното заседание на Общото събрание. Членовете на УС организират изпълнението на задачите по възложеното им направление.

 

VII. КОМИСИИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 21. За осъществяване на дейността на Сдружението се образуват помощни органи – Постоянни Комисии, Временни Комисии и Работни групи.

21.1. Постоянните Комисии в Сдружението са:

 • Надзорен съвет, който се състои от трима члена, който да следи за спазване на Устава, за опазване на имуществото на сдружението, контролира дейността на УС и да дава отчет пред общото събрание;
 • Комисия по медицинските стандарти и работа с МЗ, състояща се от пет члена;
 • Комисия, работеща с НЗОК и БЛС, състояща се от пет члена;
 • Комисия по международните въпроси и връзки с останалите дружества в България, състояща се от трима члена. Тази комисия работи с другите Сдружения в областта на оториноларингологията, регистрирани на територията на Р. България, като: „Българско Ринологично Сдружение“, „Българско Аудиологично Дружество“, „Асоциация на оториноларинголозите в България“, Сдружение с нестопанска цел „Проотложи“, както и с всички юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на здравеопазването.

21.2. Временни комисии – Мандатна комисия, състояща се от три члена, която да следи за спазването на кворума на Общото събрание, легитимността на Общото събрание и процедурата по избора. Членовете на тази комисия се избират на всяко Общо събрание.

 21.3. Работна група, състояща се от трима члена, която да отговаря за издаване на списанието и за поддръжка на Интернет страницата на Сдружението.

21.4. Кандидатите за длъжностите по този член се избират от Общото събрание /с изключение на комисията по чл. 21.2/ за срок от 4 години измежду членовете на Сдружението, присъстващи на изборното събрание. Преизбиране е допустимо за най-много още един мандат.

 

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 22. Ежегодно до края на февруари УС съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад и ги предоставя на независим одитор.

Чл. 23. Доклада за дейността трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности на набиране на средства.
 3. вида, размера, стойностите и целите на получените и предоставени дарения,както и данните за дарителите.
 4. финансовия резултат.

23.1. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Чл. 24. Регистрираните одитори се определят от общото събрание, а ако Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.

Чл. 25. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от УС, след което се предоставят на Надзорния съвет, който одобрява годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор и ги внася за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 26. Сдружението се прекратява:

26.1. По решение на Общото събрание.

26.2. При обявяването му в несъстоятелност.

26.3. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.

Чл. 27 /1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуването му в друг вид или случаите, посочени в закона, когато не се извършва ликвидация.

27.1. Ликвидацията се извършва от УС или определено от него лице.

27.2. Ликвидацията се извършва по реда на ЗЮЛНЦ. При ликвидация се спазват изискванията на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

27.3. Относно имуществото на Сдружението останало след извършената ликвидация се прилагат разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Наименованието на Сдружението, заедно с указания за седалището и адреса му, задължително трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на същото.

Чл. 29. При тълкуване и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на българското законодателство.

 

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ“ на Учредително събрание на 03.10.2009 г.

Неразделна част от настоящия Устав е списък на учредителите участвали в Учредителното събрание.

 

Уставът е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на членовете на Сдружение „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ“, състояло се на 25.03.2011 г. и включва всички изменения и допълнения към тази дата.

 

Председател на събранието, проведено на 25.03.2011 г. в гр. София:

 

……………………………….. /…………………………………………………………………………../

 

Секретар на събранието, проведено на 25.03.2011 г. в гр. София:

 

……………………………….. /…………………………………………………………………………./

 

 

 

Председател на Управителния съвет и на Сдружението:

 

……………………………….. /…………………………………………………………………………../